This slideshow requires JavaScript.

Welcome to Waypoint Travel Tours & Transport site.

(Maligayang pagdating po sa pahina ng Waypoint Travel Tours & Transport)

May The Almighty God bless you and your family always.

(Nawa’y palagi pong kalugdan kayo at ang inyong pamilya ng Makapangyarihan Diyos)

We are always happy to be of service to you. For inquiries and other questions regarding our services kindly click on the “Click to Inquire” tab and send us your trip details.

(Kami po ay masaya na mapaglingkuran kayo. Para po sa mga karagdagang kaalaman at katanungan tungkol po sa aming mga serbisyo pakipindot ang “Click to Inquire” at ipadala sa amin ang detalye ng inyo pong lakad.)

The format suggested to follow is essential in assessing what type or kind of vehicle is appropriate for your use and also in giving you the most reasonable and cheapest rate we can offer. Our driver’s are very professional and courteous; they are always ready to extend any assistance you may need and would be willing to go the extra mile for your satisfaction.

(Ang porma po na iminumungkahi sundin ay napaka-importante para po malaman namin kung anong uri o klase ng sasakyan ang pinaka-tutugma na inyong gamitin at ang mga detalye rin po ay magiging basehan namin upang maalok namin kayo ng maayos at murang presyo. Ang amin pong mga tagapag-maneho ay napaka-propesyonal at napaka-magalang; palagian po silang handa na ipa-abot sa inyo ang karampatang tulong na iyong kakailanganin at dili kaya’y gawing po ang mas higit pa sa kinakailangan sa inyong ikalulugod.)

Our Rates and Matrix is an offspring of collaborated minds that have brainstormed, based on years of experience of the members of this associated cooperative, to offer the most reasonable rates that you can find in the transportation service market to date.

(Ang aming pong mga Presyo at Taripa ay bunga ng pagsasanib ng aming mga kaisipan at amin pong pinagaralan maigi, base na rin po sa ilang tanong karanasan ng mga miyembro ng asosasyong cooperatibang ito, upang maialok sa inyo ang isang napaka-risonableng presyo na makikita sa merkado ng mga “transportation service” sa merkado ngayong panahong ito.)

Thank you and always have a safe trip and rest asure that we will take you there safely.

(Maraming salamat at nawa’y palagi kayong magbiyahe ng ligtas, dahil dadalhin namin kayo doon ng ligtas.)

Looking forward to a lasting and mutual friendship with you.

(Inaasahan po namin ang matagalan at nagdadamayang pakikipag-kaibigan sa inyo.)

 

Waypoint Travel Tours & Transport

(Waypoint Travel Tours & Transport)

 

 

Advertisements